Berichten

Aanpak EMK-terrein Krimpen aan den IJssel

Na jaren van voorbereiding zal in 2018 eindelijk met de sanering van het EMK-terrein worden aangevangen. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling; het weer geschikt maken van één van de meest verontreinigde bedrijfslocaties in Nederland.

Nadat een steenbakkerij op het terrein aanwezig is geweest is in 1895/1896 een bedrijf gevestigd dat werkte met koolteerproducten. Middels de destillatie van koolteer werden allerlei producten gefabriceerd. Naast de destillatiefabriek zijn een carbolzuur- en een benzolfabriek actief geweest. In de periode 1941 – 1952 zijn de vaste afvalstoffen als ophoogmateriaal gestort op het noordoostelijke gedeelte van het buitendijkse terrein. Deze activiteiten zijn in 1970 beëindigd.

In 1970 vestigde de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) zich op het terrein. Het bedrijf startte met de inzameling van afvalolie om deze weer op te werken tot brandstof en daarna te verkopen. Toen deze handel niet winstgevend bleek, is de EMK overgegaan tot het inzamelen, opslaan en verwerken van (chemische) afvalstoffen, onder andere afkomstig van de chemische industrie en ziekenhuizen. Vaste en vloeibare afvalstoffen zijn op het terrein en in de Hollandsche IJssel terecht gekomen. In 1980 is het bedrijf failliet verklaard.

Het Rijk heeft het terrein in 1986 in eigendom genomen. Het EMK-terrein bleek één van de meest verontreinigde locaties van Nederland. De locatie, 5 hectare groot, is kort nadien middels een zogenaamde IBC-variant (isoleren/beheersen/controleren) gesaneerd. Gaandeweg is duidelijk geworden dat deze variant niet duurzaam was.

Inmiddels is er een saneringsvariant uitgewerkt om van eeuwigdurende nazorg een eindige sanering te maken. Het Rijk gaat de sanering financieren, de gemeente Krimpen aan den IJssel zal de locatie vervolgens herontwikkelen.
Onderdeel in dit proces is de koopovereenkomst tussen het Rijk en de gemeente Krimpen aan den IJssel. Deze koopovereenkomst is woensdagavond 20 december 2017 getekend. Hiermee is een nieuwe stap gezet in de herontwikkeling van het terrein naar het toekomstige bedrijventerrein ‘Stormpolderdijk’. Nu staat het licht op groen voor de bodemsanering. Deze start naar verwachting in de herfst van 2018.

Geofoxx werkt samen met TTE (Geofoxx – TTE VoF) sinds 2010 aan de saneringsvoorbereiding en –begeleiding van deze geplande bodemsanering. Naast het adviseren van de opdrachtgever en andere actoren, zijn verschillende onderzoeken en diensten geleverd; het voorbereiden en begeleiden van diverse (bodem)onderzoeken, het opstellen van  dienstenbestekken voor het aanbesteden van het veldwerk en laboratoriumonderzoek, advieswerkzaamheden met betrekking tot de IBC-maatregel, informatiebeheer, het voorbereiden en begeleiden van een proefsanering, opstellen van een V&G-plan ontwerpfase en Raamsaneringsplan, en het opstellen van de aanbestedingsstukken voor en het doorlopen van de Selectiefase. Op donderdag 21 december zijn tenslotte de aanbestedingsstukken van de Gunningsfase aan de marktpartijen geleverd.

Wij zijn trots op de door ons geleverde meerwaarde en kijken er naar uit ook de laatste stap in dit uitdagende traject te helpen voltooien; het daadwerkelijk duurzaam geschikt maken van het terrein.