Berichten

Aanpak EMK-terrein Krimpen aan den IJssel

Na jaren van voorbereiding zal in 2018 eindelijk met de sanering van het EMK-terrein worden aangevangen. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling; het weer geschikt maken van één van de meest verontreinigde bedrijfslocaties in Nederland.

Nadat een steenbakkerij op het terrein aanwezig is geweest is in 1895/1896 een bedrijf gevestigd dat werkte met koolteerproducten. Middels de destillatie van koolteer werden allerlei producten gefabriceerd. Naast de destillatiefabriek zijn een carbolzuur- en een benzolfabriek actief geweest. In de periode 1941 – 1952 zijn de vaste afvalstoffen als ophoogmateriaal gestort op het noordoostelijke gedeelte van het buitendijkse terrein. Deze activiteiten zijn in 1970 beëindigd.

In 1970 vestigde de Exploitatie Maatschappij Krimpen (EMK) zich op het terrein. Het bedrijf startte met de inzameling van afvalolie om deze weer op te werken tot brandstof en daarna te verkopen. Toen deze handel niet winstgevend bleek, is de EMK overgegaan tot het inzamelen, opslaan en verwerken van (chemische) afvalstoffen, onder andere afkomstig van de chemische industrie en ziekenhuizen. Vaste en vloeibare afvalstoffen zijn op het terrein en in de Hollandsche IJssel terecht gekomen. In 1980 is het bedrijf failliet verklaard.

Het Rijk heeft het terrein in 1986 in eigendom genomen. Het EMK-terrein bleek één van de meest verontreinigde locaties van Nederland. De locatie, 5 hectare groot, is kort nadien middels een zogenaamde IBC-variant (isoleren/beheersen/controleren) gesaneerd. Gaandeweg is duidelijk geworden dat deze variant niet duurzaam was.

Inmiddels is er een saneringsvariant uitgewerkt om van eeuwigdurende nazorg een eindige sanering te maken. Het Rijk gaat de sanering financieren, de gemeente Krimpen aan den IJssel zal de locatie vervolgens herontwikkelen.
Onderdeel in dit proces is de koopovereenkomst tussen het Rijk en de gemeente Krimpen aan den IJssel. Deze koopovereenkomst is woensdagavond 20 december 2017 getekend. Hiermee is een nieuwe stap gezet in de herontwikkeling van het terrein naar het toekomstige bedrijventerrein ‘Stormpolderdijk’. Nu staat het licht op groen voor de bodemsanering. Deze start naar verwachting in de herfst van 2018.

Geofoxx werkt samen met TTE (Geofoxx – TTE VoF) sinds 2010 aan de saneringsvoorbereiding en –begeleiding van deze geplande bodemsanering. Naast het adviseren van de opdrachtgever en andere actoren, zijn verschillende onderzoeken en diensten geleverd; het voorbereiden en begeleiden van diverse (bodem)onderzoeken, het opstellen van  dienstenbestekken voor het aanbesteden van het veldwerk en laboratoriumonderzoek, advieswerkzaamheden met betrekking tot de IBC-maatregel, informatiebeheer, het voorbereiden en begeleiden van een proefsanering, opstellen van een V&G-plan ontwerpfase en Raamsaneringsplan, en het opstellen van de aanbestedingsstukken voor en het doorlopen van de Selectiefase. Op donderdag 21 december zijn tenslotte de aanbestedingsstukken van de Gunningsfase aan de marktpartijen geleverd.

Wij zijn trots op de door ons geleverde meerwaarde en kijken er naar uit ook de laatste stap in dit uitdagende traject te helpen voltooien; het daadwerkelijk duurzaam geschikt maken van het terrein.

Ontwikkeling EMK-terrein door bestuursovereenkomst een stap dichterbij

Het projectteam EMK, waarin naast vertegenwoordiging vanuit en namens de DCMR, de advieskant wordt verzorgd door de VoF Geofoxx – TTE, kan met gepaste trots aangeven dat de volgende stap in het project EMK is gemaakt:

De Bestuursovereenkomst voor de aanpak is getekend!

Tot nu toe hebben de werkzaamheden in het licht gestaan van de saneringsvoorbereiding, advisering omtrent aanpak en alternatieven en ondersteuning bij het gehele onderhandelingsproces. De BOK slecht de drempel van voorbereiding naar uitvoering. Het projectteam gaat vanaf nu aan de gang met het in de markt zetten van het project. Onderstaand is het officiële bericht zoals dat vanuit de DCMR is verzorgd opgenomen:

Ontwikkeling EMK-terrein door bestuursovereenkomst een stap dichterbij

Ondertekening2_EMKOp woensdag 13 mei hebben de gemeente Krimpen aan den IJssel, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een bestuurlijke overeenkomst getekend. In deze overeenkomst worden nagenoeg alle randvoorwaarden voor het saneren en het herontwikkeling van het EMK-terrein vastgelegd. De Rijksoverheid (het ministerie van Infrastructuur en Milieu) is de huidige eigenaar van het terrein en wil af van de verplichting om het op dit moment zwaar vervuilde en ingepakte terrein in de huidige status te onderhouden en te beheren. De gemeente Krimpen ziet kansen om het terrein geschikt te maken als vestigingslocatie voor bedrijven in de sector van de (maritieme-) maakindustrie.

Wat ging er aan de overeenkomst vooraf?

Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst komt de ontwikkeling van het EMK-terrein weer een stap dichterbij. Het Rijk en de gemeente voeren al sinds 2009 met meerdere partijen, zoals ook de DCMR Milieudienst Rijnmond, gesprekken over het opruimen van de vervuiling van het EMK-terrein en de kansen die dit biedt om de kale asfaltvlakte te transformeren in een aantrekkelijk gebied voor de vestiging van bedrijven. Aanvankelijk werd door de partijen gedacht dat de sanering zo kostbaar zou worden dat saneren en herontwikkelen nooit tot de mogelijkheden zou gaan behoren. Doordat er in de afgelopen jaren nauwgezet onderzoek is gepleegd naar de aard en de omvang van de vervuiling ontstond er meer en meer vertrouwen dat de kosten voor een eventuele sanering beperkter zouden zijn dan aanvankelijk gedacht. Daar tegenover staat dat het Stormpoldergebied, ook in de afgelopen jaren een aantrekkelijke vestigingslocatie is gebleken voor diverse (internationale) bedrijven. Medio 2014 ontstond er bij alle betrokken partijen het inzicht dat een volledige sanering en herontwikkeling van het terrein tot de serieuze mogelijkheden zou behoren. Ook het besef dat er een (laatste) kans ontstond om het terrein ook voor navolgende generaties duurzaam en veilig te kunnen herontwikkelen speelde zwaar mee in de overwegingen van alle betrokken partijen. In oktober van dat jaar stemde de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in met de plannen om het terrein te saneren en te herontwikkelen. De ondertekening van de bestuurovereenkomst is dan ook het resultaat van een intensief traject van onderzoek, planvorming en onderhandeling over de voorwaarden waarop de herontwikkeling en samenwerking vorm zou moeten krijgen.

Wat gebeurt er na de ondertekening?

De rijksoverheid heeft als eigenaar de verantwoordelijkheid voor het schoonmaken van het terrein. De gemeente Krimpen aan den IJssel zal als kopende partij de planvorming en uitvoering rondom de herontwikkeling ter hand nemen. De partijen zullen zo snel mogelijk na de ondertekening overgaan tot het vaststellen en ondertekenen van een definitieve koopovereenkomst. Tegelijkertijd gaan de voorbereidingen voor zowel de sanering als de herontwikkeling onverminderd door. Als alles goed verloopt kan tegen het einde van het eerste kwartaal in 2016 de eerste schop in de grond en worden medio 2017 de eerste nieuwe bedrijven in het gebied verwacht.

Geofoxx is vanzelfsprekend gaarne bereid nadere informatie met u te delen.
Neem hiervoor contact op met René Vreugdenhil (telefoonnr. 013-4582161).