Berichten

Sessie Bodembreed 2016 positief verlopen!

Afgelopen Bodembreed stond voor ons in het teken van de integrale benadering. In de LEF-sessie die wij organiseerden hebben we deze integraliteit centraal gezet. Het onderwerp is niet nieuw. In één van de andere sessies werd scherp opgemerkt: ‘we roepen al jaren om integraliteit, en elk jaar komen we weer bij elkaar om te constateren dat het niet is gelukt?’. Dit neemt niet weg dat het onderwerp steeds relevanter wordt (zie het belang in de Omgevingswet, STRONG en het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020), hetgeen tevens blijkt uit het programma ‘Nu al eenvoudig beter’ en het organiseren van veel bijeenkomsten, waaronder de Schakeldag, waarmee het ministerie van infrastructuur en Milieu, in het kader van de op handen zijnde Omgevingswet, initiatieven stimuleert, gericht op een integrale benadering. Daarnaast laat het vooral zien dat de integrale benadering gepaard gaat met uitdagingen. In een World Café setting zijn we met een groep van 20 enthousiaste deelnemers ingegaan op de factoren die een rol spelen in de (on)haalbaarheid en (on)mogelijkheden van de integrale benadering. In drie ronden werden kennis, ideeën en ervaringen gedeeld.

Het besef dat vraagstukken in de huidige tijd dusdanig complex zijn dat een integrale benadering nodig is om tot de juiste invulling/antwoorden te komen is bij een ieder wel aanwezig. Hoe hier het beste invulling aan kan worden gegeven, zodanig dat het resulteert in een win-win situatie, bleek voor velen best lastig. Qua inhoudelijke invulling lopen veel ondersteunende initiatieven, zoals het project ‘Handvatten voor het omgevingsplan” van de VNG.

De procesmatige invulling is nog enigszins onderbelicht. Met name de korte termijn benadering vanuit politiek/bestuurlijk oogpunt in relatie tot de toch vaak lange(re) termijn, benodigd voor integrale processen en een daadwerkelijk duurzame benadering van de fysieke leefomgeving (het feitelijke doel van de Omgevingswet) vraagt en verdient nog veel aandacht. Dit is iets waar we graag gezamenlijk met u op een zinnige manier invulling aan willen geven!

Gemeente Oldenzaal en Geofoxx verzorgen sessie op de Schakeldag 2015

Op 25 juni a.s. organiseren Rijkswaterstaat Leefomgeving en de Programmadirectie Eenvoudig Beter (van het ministerie I&M) de Schakeldag 2015.

De Schakeldag 2015 staat in het teken van het thema: ‘Succes van de wet zit in de uitvoering’.

De dag bestaat uit een plenair programma en een aantal deelronden met sessies waarop deelnemers kunnen inschrijven. Een van de sessies wordt verzorgd door de gemeente Oldenzaal en Geofoxx en heeft als titel en toelichting:

Van integrale besluitvorming naar succesvolle uitvoering

schakeldag2015Bij de opstelling van een bestemmingsplan is geanticipeerd op de geplande herstructurering. Hierbij is aandacht besteed aan zowel boven- als ondergronds ruimtegebruik. Om te komen tot een optimale herstructurering is gekozen voor vroegtijdige participatie, integrale besluitvorming en flexibiliteit in de uitwerking. Wij vertellen u over de totstandkoming van dit integrale plan. Op dit moment is de herstructurering in uitvoering en blijkt het dat, ondanks de integrale totstandkoming, de uitvoering problemen met zich meebrengt. Wij willen graag met u in gesprek over onze leermomenten en wellicht over uw ervaringen op dit gebied.

 

De dag is bedoeld voor gemeenten, milieudiensten, provincies, waterschappen rijksoverheid en bedrijven. Voor zowel medewerkers op uitvoerend niveau (vergunningverleners, handhavers) als beleidsmedewerkers op het gebied van het omgevingsrecht, is de dag een uitstekende gelegenheid om informatie te verzamelen over actuele onderwerpen binnen het omgevingsdomein.

Voor informatie kunt u terecht bij Monique Bennen (telnr. 0541-585544) of op de site: www.schakeldagen.nl