Berichten

Fipronil in water(bodem)

In opdracht van een waterschap doet Geofoxx onderzoek naar het gehalte Fipronil in de waterbodem. Fipronil – een biocide recent in het nieuws door het eieren schandaal – staat bekend om de schadelijke effecten op de waterkwaliteit. De stof is zeer giftig voor ongewervelden zoals watervlooien, mijten en bijen. Het schoonmaken van stallen van pluimveehouderijen, het gebruik van kippenmest en het gebruik van Fipronil in de akkerbouw (o.a. in ui, prei of koolteelt) leidt regelmatig tot hoge gehaltes in het oppervlaktewater. De vraag is nu of hierdoor ook (te) hoge gehaltes Fipronil in de waterbodem terecht zijn gekomen. De stof blijkt zich ook goed aan bodem te kunnen hechten. In de huidige wet- en regelgeving zijn (indicatieve) MTR normen beschikbaar. In een recent onderzoek van RIVM (2017) wordt echter een nieuwe adviesnorm voor bodem aanbevolen. We wachten in spanning op de analyseresultaten om erna in goed overleg met het waterschap te bepalen wat de consequenties zijn voor werkzaamheden in dergelijke waterbodems.

Contouren verondieping worden zichtbaar

Aan de Zuiderlingedijk te Gorinchem is momenteel een werk in uitvoering. Door middel van verondieping van een gedeelte ‘Put van Heuff’ (zo staat de locatie lokaal bekend) wordt het mogelijk gemaakt om een reconstructie van het bedrijventerrein aan de Zuiderlingedijk te realiseren.
De uitbreiding van het terrein aan de Zuiderlingedijk komt voort uit de bereidheid van de Dekker Groep (en haar rechtsvoorganger Heuff–Van der Kamp) te IJzendoorn, om een deel van haar grondeigendom en haar terrein over te dragen aan Rijkswaterstaat ten behoeve van de ontwikkeling van de Betuwelijn. De initiatiefnemer wil haar terrein nu uitbreiden vanwege een duurzame bedrijfsvoering in de toekomst middels de uitbreiding van overslag van zand- en grindproducten.

Geofoxx is betrokken geweest bij de planontwikkeling en heeft onder andere ecologische onderbouwingen en het werkplan opgesteld teneinde de realisatie mogelijk te maken. Momenteel begeleidt Geofoxx het project in uitvoering door de waterkwaliteit te monitoren in nauw overleg en afstemming met de Opdrachtgever Dekker en het Waterschap Rivierenland.

verondieping2

verondieping3