Berichten

Opstellen Zienswijze Concept-Structuurvisie

Introductie
Belanghebbenden hebben de meeste invloed aan het begin van een planologische procedure, op gemeentelijk niveau bijvoorbeeld een (concept-structuur)visie. Immers, op basis van deze invloed kunnen plannen en visies worden bijgesteld.

Niet zelden worden belanghebbenden in dit stadium onvoldoende betrokken, of hun belangen te beperkt meegenomen of afgewogen. Dit heeft juridisch, economisch en praktisch nadelige gevolgen en kent verliezers beiderzijds. Vanuit haar onafhankelijke en brede expertise kan Geofoxx opdrachtgevers, bijvoorbeeld belanghebbenden, hierin bijstaan door middel van het opstellen van een zienswijze.

Projectvoorbeeld
Onlangs is Geofoxx milieu expertise gevraagd om namens een belanghebbende een zienswijze met onderbouwing op te stellen op de concept-structuurvisie. In de ogen van de belanghebbende zijn enkele essentiële punten binnen de voorliggende keuzen onvoldoende onderbouwd en beargumenteerd. Geofoxx heeft binnen twee werkdagen een gerichte onderbouwing en argumentatie opgesteld ten dienste van de belanghebbende.

Opstellen zienswijze
Aanleiding vormde een dubbelzinnige formulering en visualisatie aangaande de ontsluitingsweg/ randweg in de concept-structuurvisie. De belanghebbende heeft aangegeven hieromtrent meer duidelijkheid en visie te wensen in de definitieve structuurvisie. Geofoxx heeft het waarom, hoe en wat van de zienswijze in overleg met de Opdrachtgever gedefinieerd en aangescherpt.

Onderbouwen & argumentatie
Essentieel bij een zienswijze is de onderbouwing en argumentatie. Geofoxx benadert zienswijzen vanuit een integraal afwegingskader. Dit is immers ook het speelveld van de publieke instelling, in dit geval de gemeente. Een integraal afwegingkader behelst dat de zienswijze wordt beargumenteerd vanuit bijvoorbeeld recreatie, natuur, milieu, verkeer, wonen, beleving en cultuurhistorie. Op basis van deze afweging komt helder de argumentatie naar voren die de zienswijze onderbouwt.

Vervolg
Op basis van de ingediende zienswijze is aannemelijk dat de definitieve structuurvisie wordt aangepast, correct meewegend de belangen van de belanghebbende. Het indienen van deze zienswijze kan dus in het licht worden gezien van eerstens invloed uitoefenen. In een vervolg kan een belanghebbende in een publiekrechtelijke procedure naast invloed tevens tot aan de Raad van State procederen. In een later moment kan zo nodig nog beroep worden aangetekend.

Geofoxx steunt de Hamerkop

Geofoxx heeft de Afrikaanse Hamerkoppen (Scopus umbretta) van Artis geadopteerd. Met de adoptie van deze bijzonder zinnige vogel draagt Geofoxx bij aan de verzorging van de dieren, natuur- en milieueducatie, internationale fok- en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud.

De Afrikaanse Hamerkop is een bijzondere watervogel. Hij dankt zijn naam aan de gelijkenis van zijn kop met een hamer. Deze vogels komen voor in tropisch Afrika, zuidwest Arabië en Madagaskar waar ze leven in moerassen, op zandbanken in rivieren, rietlanden en langs de kust. Ondanks zijn relatief kleine formaat (ongeveer 50 centimeter groot) is het een fanatieke nestenbouwer met gigantische nesten van soms twee meter in doorsnede! Ze bouwen van alle vogels het grootste vogelnest met wel 10.000 takken. Daarnaast bouwen ze er niet één, maar wel drie tot vijf per jaar! Ze gebruiken niet alle nesten zelf, maar delen deze ook met bijvoorbeeld slangen, kleine zoogdieren en andere vogels. Daarmee bieden ze dieren in hun directe omgeving volop kansen.

Geofoxx is nu ook één van de bewoners van het Huis van de Ruimte

HvdR Gebouw-88-BG1In het Huis van de Ruimte komen vrije geesten vanuit diverse organisaties (bedrijfsleven, overheid en onderwijs/wetenschap) in dit domein bij elkaar om samen te werken, samen na te denken over innovatieve oplossingen en ontwikkeling in het algemeen. Producten en diensten die ook daadwerkelijk slagingskans hebben om uit te groeien tot serieuze business. Experimentele vormen van samenwerking tussen diverse disciplines, ieder op het grijze gebied van de eigen expertise, gaan door cross-overs leiden tot de oplossingen van de toekomst in de (openbare) ruimte. Deelnemende partijen zullen het Huis van de Ruimte gaan gebruiken als een eigen R&D-center. Zo biedt het Huis van de Ruimte meerwaarde aan individuele organisaties met groeiambities en tegelijkertijd ook voor de (openbare) ruimte zelf.

Geofoxx is één van de bewoners van het Huis van de Ruimte, omdat het zinnig en inspirerend is.

Het Huis van de Ruimte is te vinden in de Tilburgse Spoorzone, Gebouw 88 en gelieerd aan MCSI (Midpoint Center for Social Innovation).

Geslaagde interne lancering!

Op 1 september zijn alle medewerkers van – toen nog – Geofox-Lexmond bijeen geweest voor de presentatie van de nieuwe naam en huisstijl. We waren te gast bij Interface in Scherpenzeel, waar een rondleiding liet zien hoe duurzaam en circulair denken tot in de vezels van dit bedrijf is geborgd.

Aansluitend is de nieuwe merknaam gepresenteerd met een toelichting op de gemaakte keuzes. Een belangrijke keuze is onder meer onze nieuwe slogan “zinnig!”. Die pay-off vertelt veel over onze ambities. Met groot enthousiasme is de nieuwe naam en huisstijl ontvangen. Onze nieuwe uitstraling voelde meteen vertrouwd aan, waarmee een geslaagde middag werd bevestigd!