SIKB-jaarcongres | Bodemdata – nog veel (in) te winnen

Het SIKB-jaarcongres stond dit jaar in het teken van de verbindende kracht van data. Geofoxx heeft op het congres (20 september jl.) in de persoon van Monique Bennen een bijdrage geleverd aan één van de deelsessies. Centraal stond het feit dat er in bodemland veel data verzameld worden, maar dat deze doorgaans eenzijdig gebruikt worden. Geofoxx heeft hier recent op in gespeeld door een database op te zetten waarin alle onderzoeksdata centraal worden vastgelegd. Hiermee ontstaat de mogelijkheid data meervoudig en integraal te gebruiken en te combineren met externe (open) databronnen. Tijdens de deelsessie is met voorbeelden gepresenteerd wat de kracht is van een juiste organisatie van alle datastromen binnen het werkproces en wat er in de toekomst mogelijk is.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met Monique Bennen of Sander van de Ven.

Infiltratieonderzoek

Met een infiltratieonderzoek kan zowel de horizontale áls verticale waterdoorlatendheid van de bodem bepaald worden. Betrouwbare gegevens over de lokale doorlatendheid van de bodem zijn cruciaal bij waterhuishoudkundige afwegingen. Tevens fungeren deze gegevens als basis voor verdere (model)berekeningen en advisering.

De horizontale doorlatendheid wordt veelal bepaald door gebruik te maken van peilbuizen, waarin een pompproef wordt verricht. Een milieukundige peilbuis volstaat meestal niet, omdat voor het bepalen van de doorlatendheid de peilbuizen in de ‘meest doorlatende bodemlaag’ dienen de staan. De pompproef in een peilbuis of infiltratieproef in een boorgatgeven een goed beeld van de horizontale doorlatendheid.

Verticale doorlatendheidsmetingen zijn veel minder bekend. Voor specifieke situaties is juist die doorlatendheid van belang, zoals bij het ontwerp van Wadi’s of waterdoorlaatbare verharding. Onderzoek volgens het principe van de ‘dubbele ring infiltrometer’ – zie hieronder – is daar een mooi voorbeeld van. Hierbij wordt middels het meten van de absolute (water-)verlaging in de infiltratiering, de verticale doorlatendheid (k-waarde) berekend.

infiltratieonderzoeken

Voor vragen over deze of andere praktische geohydrologische onderzoeken kunt u contact opnemen met Rob Rekveldt (06-51711675) of Dave Smulders (06-22528859).

Bodemonderzoek en advisering PFAS (PFOS, PFOA)

Geofoxx adviseert haar relaties geregeld met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van PFAS (verzamelterm voor onder meer PFOS en PFOA) in de bodem (grond, sediment, grondwater). PFAS is een stofgroep die de laatste jaren in de aandacht is gekomen. De aan PFAS gerelateerde verbindingen zijn vooral bekend als bestanddeel in blusschuim, teflon en verf. De stoffen zijn hardnekkig en breken niet af in het milieu. Vanaf 2011 zijn PFAS-toepassingen verboden.

PFAS kan in principe overal in het milieu worden aangetroffen. Vooral bij specifieke bronnen zoals in de omgeving van Dordrecht (chemische fabriek) en Schiphol (grootschalige calamiteit met verontreinigd blusschuim) dient rekening te worden gehouden met hoge(re) concentraties in de bodem. In specifieke gebieden in Nederland is het dus van belang de bodem ook te onderzoeken op PFAS. Deze stofgroep zit niet in het standaardpakket en wordt vaak over het hoofd gezien.

Geofoxx houdt bij haar advisering onder meer rekening met de specifieke (stof)eigenschappen zoals die voor PFAS zijn beschreven en zet eigen onderzoekers in die ervaren zijn met de specifieke protocollen voor PFAS. Geofoxx werkt samen met verschillende laboratoria die gespecialiseerd zijn in het aantonen van PFAS.

De kennis en techniek ontwikkelt zich snel en ook het beleid ten aanzien van de omgang met PFAS kan snel veranderen. Geofoxx is voortdurend op de hoogte van deze ontwikkelingen en kan daarom snel schakelen in de advisering richting de klant.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onderzoek of bent u geïnteresseerd in onze advisering aangaande PFAS? Neem gerust contact opnemen met onze adviseurs Philip van Vianen (telnr. 06-239789450) of Wiebe Wijnja (telnr. 06-51743931).