Combineren van onderzoekstechnieken helpt om de bodem beter in kaart te brengen

Geofoxx heeft in het kader van de voorgenomen herinrichting van meerdere parken (Ankerpark, Blekerspark en Katoenpark) en het Lakenplein aan de rand van de binnenstad van Leiden verschillende milieukundige onderzoeken uitgevoerd. Geofoxx heeft hierbij naast de standaard methodiek gebruik gemaakt van GIS (Geografisch Informatie Systeem), grondradaronderzoek en zogenaamde XRF analyses. Ook zijn tijdens de onderzoeken de (indicatieve) hergebruiksmogelijkheden voor het aanwezige asfalt en onderliggende funderingslagen bepaald.

Het milieugerelateerd onderzoek is uitgevoerd omdat er op deze locaties in het verleden (medio 19e eeuw tot eind jaren ’70) bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden. Vanwege het decennialang intensief gebruik van de locaties is het noodzakelijk om voor de herinrichting voldoende inzicht te krijgen in eventuele chemische en/of fysieke verontreinigingen binnen de parken.

Voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden zijn alle beschikbare data van de onderzoekslocaties verwerkt in ons Geografisch Informatie Systeem (GIS). Hiervoor heeft Geofoxx gebruik gemaakt van historische kaarten, reeds uitgevoerde bodemonderzoeken en de resultaten hiervan, de verkregen gegevens van de gemeente Leiden over zowel archeologie als NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven) en informatie over aanwezige ondergrondse infra zoals kabels/leidingen (KLIC). Na afloop van de geo-referatie heeft op de locatie een grondradaronderzoek plaatsgevonden, met als doel om zowel de historische informatie te verifiëren als informatie te verkrijgen over eventuele fysieke obstakels in de ondergrond. Grondradar is een geofysische meetmethode, die gebruik maakt van elektromagnetische signalen. Hierdoor kan, zonder fysiek te hoeven graven, inzicht worden verkregen in de aanwezigheid van ondergrondse obstakels. Zo zijn bijvoorbeeld in het Katoenpark enkele onbekende kabels/leidingen aangetroffen en op het Blekerspark oude fundamenten zichtbaar gemaakt. De resultaten van het radar onderzoek zijn toegevoegd aan de GIS kaarten en gebruikt bij het opstellen van het uiteindelijke boorplan.

In de zomer van 2016 zijn de daadwerkelijk veldwerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij heeft Geofoxx aanvullend op reguliere technieken gebruik gemaakt van een XRF-analyser. Een XRF-analyser is een klein draagbaar meetinstrument waarmee op locatie de gehalten van 31 elementen (waaronder zware metalen) in de grond gemeten kunnen worden. Na slechts één minuut meten geeft de XRF een representatief meetresultaat.

Op basis van alle onderzoeksresultaten zijn zogenaamde ‘risicokaarten’ gemaakt, welke een belangrijk onderdeel zullen vormen bij de inrichtingsplanologie. Daarnaast zijn specifieke afspraken gemaakt over grondstromen en zijn terreindelen aangemerkt waar de betreffende graafwerkzaamheden onder saneringscondities uitgevoerd moeten worden.