ontwateringskaart

GxG-kaart en ontwateringskaart voor gemeente Breda

In opdracht van de gemeente Breda heeft Geofoxx verschillende grondwaterkaarten gemaakt. Het grondwatermeetnet bestaat uit circa 70 peilbuizen met een freatisch en dieper filter die verspreidt binnen de gemeentegrenzen zijn geplaatst. Om het risico op grondwateroverlast in beeld te brengen, is Geofoxx gevraagd om de grondwaterstandgegevens nader te analyseren en ruimtelijk te visualiseren. Op basis van deze gegevens is een GxG- en ontwateringskaart gegenereerd.

Voor tijdreeksanalyse is gebruik gemaakt van de software Menyanthes. Hiermee is voor elke peilbuis inzichtelijk gemaakt wat de relatie is tussen de grondwaterstand en de hoeveelheid neerslag en verdamping. Een gefit tijdreeksmodel kan vervolgens gebruikt worden om voorspellingen te doen voor de toekomst, bijvoorbeeld voor verschillende klimaatscenario’s.

tijdreeks

Met de ruimtelijke interpolatiemethode “kriging” zijn vlakdekkende GxG kaarten gemaakt door de meetpunten ruimtelijk te interpoleren. De ontwateringskaart is verkregen door de kaart met de maaiveldhoogtes van de vlakdekkende GHG-kaart af te trekken. Met deze kaart kan gericht worden gezocht naar gebieden waar maatregelen het meest van effect kunnen zijn / meeste effectief zijn.

ontwateringskaart