Geofoxx betrokken bij duurzame ontwikkeling EHS op voormalige vliegbasis Twenthe

Een deel van het gebied van de voormalige vliegbasis Twenthe, gelegen tussen Hengelo, Oldenzaal en Enschede, is vorig jaar opnieuw ingericht als Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Water, natuur en recreatie spelen in dit 130 ha grote gebied een prominente rol. Deze EHS (tegenwoordig: Natuurnetwerk Nederland) is een schakel tussen de Lonnekerberg en de landgoederen van Driene. Vele kilometers aan hekken zijn weggehaald en geven de fietser, wandelaar maar ook de dieren ruim baan.

Het terrein van de voormalige vliegbasis Twenthe heeft een gevarieerde en veelbewogen geschiedenis. Aan het begin van de 19e eeuw lagen hier vooral woeste gronden met heide, slenken en beken. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog veranderde het gebied drastisch door de aanleg van het vliegveld. In de oorlog kwam het vliegveld onder militair Duits gezag en tot de sluiting in 2008 deed Enschede Airport Twenthe dienst als vliegveld voor zowel militaire- als burgerluchtvaart.

De ontwikkeling van de EHS is door Area Development Twente (ADT) op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) gegund aan de Timmerhuis Groep uit Vriezenveen, waarbij Geofoxx het onderdeel bodembeheer voor haar rekening nam.

twente2

Voor de ontwikkeling van de EHS vond grootschalig grondverzet plaats. Daarbij zijn diverse natuur- en cultuurhistorische elementen in het landschap aangebracht (waterbufferende slenk, diverse bospercelen, een “Spottershill”, diverse kikkerpoelen en zogenaamde bomkraters.
Geofoxx begeleidde gedurende de uitvoeringsperiode (oktober 2014 – februari 2016) alle grondroeringen en grondverzet. Daarbij stond toetsing aan landelijke wet- en regelgeving (Wet bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit) en gebiedspecifiek beleid (bodembeheernota Vliegbasis Twente) centraal. Ook zijn diverse bodemonderzoeken en grondsaneringen onder milieukundige begeleiding van Geofoxx uitgevoerd om de realisatie van de EHS mogelijk te maken. Daarnaast heeft Geofoxx een geografisch bodeminformatiesysteem (GIS) voor de oplevering en overdracht van de verkregen data van het grondstromenbeheer, de onderzoeken en uitgevoerde bodemsaneringen ontwikkeld. Hierdoor is data van het project (bijvoorbeeld de herkomst, bestemming en kwaliteitsbewijslast van vrijgekomen grond- en materialenstromen) eenvoudig administratief en geografisch te ontsluiten.

Geofoxx heeft op succesvolle wijze de Timmerhuis Groep ondersteund met een team van vakspecialisten en adviseurs bij de wettelijk vereiste milieukundige aspecten en de specifieke eisen van de opdrachtgever voor de realisatie van deze prachtige natuurontwikkeling. De EHS is op 10 april 2016 onder grote belangstelling officieel opengesteld voor het publiek. Zie ook: vliegbasistwenthe.info