Schoolomgeving Mgr. Zwijsenschool Kerkdriel

In verband met de beoogde renovatie van het openbaar gebied en de riolering in de omgeving van een basisschool, heeft Geofoxx in opdracht van de gemeente Maasdriel een integraal milieukundig en geohydrologisch onderzoek verricht.

Met de renovatie worden de verkeersontsluiting en de parkeergelegenheid geoptimaliseerd en wordt de rioleringssituatie in het gebied aangepast waarbij de afwatering van hemelwater wordt verbeterd. De opdracht omvatte het in beeld brengen van de milieuhygiënische kwaliteit van de diverse materialen (Besluit bodemkwaliteit) binnen de reconstructiegrenzen in verband met de voorgenomen bodemingrepen en het bepalen van de geohydrologische en bemalingstechnische aspecten met het oog op de benodigde tijdelijke grondwaterstandverlaging. Een aandachtspunt vormde hierbij een nabij gesitueerde restverontreiniging met mobiele componenten. Met het onderzoek is de input geleverd voor de besteksuitwerking (RAW).

Bij het onderzoek is plaatselijk een met asbest verontreinigd funderingspakket aangetroffen. In verband met de benodigde veilige verwijdering van dit materiaal bij de reconstructie, en de gevoelige functies in de omgeving (woningen, basisschool, sportveld), is aanvullende expertise toegevoegd vanuit ons kennisgebied gezondheid & veiligheid. Zo is geadviseerd omtrent communicatie en is een bijdrage geleverd aan een bewonersbijeenkomst. Daarnaast is de feitelijke sanering milieukundig begeleid. Door de brede kennis en de effectieve samenwerking, is het project efficiënt doorlopen en ingepast in het beperkte tijdspad dat gevraagd werd.