Berichten

japanse duizendknoop

Veel belangstelling voor landelijk protocol Japanse Duizendknoop

Samen met Stichting Probos en Aequator Groen & Ruimte ontwikkelt Geofoxx een landelijk protocol ter preventie van de verspreiding van deze schadelijke invasieve exoot. Er is bijzonder veel belangstelling voor dit project zoals blijkt uit publicaties in het AD en Tubantia.

Geofoxx heeft daarnaast een methodiek ontwikkeld om materiaal stromen (bv gronddepots) te controleren op de aanwezigheid van schadelijke resten Japanse Duizendknoop. Hierbij wordt aangesloten bij nieuwe technologische ontwikkelingen én de jarenlange ervaring van Geofoxx in kwaliteitscontrole van grond- en reststromen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met G. (Geert) Verkuijlen (g.verkuijlen@nullgeofoxx.nl 06-46273962) en/of L. (Luuk) de Vetten MSc. (l.devetten@nullgeofoxx.nl 06-53354095). Uiteraard kan ook uw vaste contactpersoon bij Geofoxx u verder helpen!

Bodemonderzoek en advisering PFAS (PFOS, PFOA)

Geofoxx adviseert haar relaties geregeld met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van PFAS (verzamelterm voor onder meer PFOS en PFOA) in de bodem (grond, sediment, grondwater). PFAS is een stofgroep die de laatste jaren in de aandacht is gekomen. De aan PFAS gerelateerde verbindingen zijn vooral bekend als bestanddeel in blusschuim, teflon en verf. De stoffen zijn hardnekkig en breken niet af in het milieu. Vanaf 2011 zijn PFAS-toepassingen verboden.

PFAS kan in principe overal in het milieu worden aangetroffen. Vooral bij specifieke bronnen zoals in de omgeving van Dordrecht (chemische fabriek) en Schiphol (grootschalige calamiteit met verontreinigd blusschuim) dient rekening te worden gehouden met hoge(re) concentraties in de bodem. In specifieke gebieden in Nederland is het dus van belang de bodem ook te onderzoeken op PFAS. Deze stofgroep zit niet in het standaardpakket en wordt vaak over het hoofd gezien.

Geofoxx houdt bij haar advisering onder meer rekening met de specifieke (stof)eigenschappen zoals die voor PFAS zijn beschreven en zet eigen onderzoekers in die ervaren zijn met de specifieke protocollen voor PFAS. Geofoxx werkt samen met verschillende laboratoria die gespecialiseerd zijn in het aantonen van PFAS.

De kennis en techniek ontwikkelt zich snel en ook het beleid ten aanzien van de omgang met PFAS kan snel veranderen. Geofoxx is voortdurend op de hoogte van deze ontwikkelingen en kan daarom snel schakelen in de advisering richting de klant.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onderzoek of bent u geïnteresseerd in onze advisering aangaande PFAS? Neem gerust contact opnemen met onze adviseurs Philip van Vianen (telnr. 06-239789450) of Wiebe Wijnja (telnr. 06-51743931).

Gecombineerde / infrastructurele onderzoeken

De afgelopen maanden heeft Geofoxx voor diverse gemeenten en civieltechnische ingenieursbureaus gecombineerde onderzoeken uitgevoerd, meestal ter voorbereiding op een riool- of wegreconstructie. De onderzoeken zijn bedoeld om eventuele consequenties op de werkzaamheden zo goed en volledig mogelijk in beeld te brengen. Deze onderzoeken bestaan uit een combinatie van:

– Milieukundig bodemonderzoek;
– Civieltechnisch hergebruiksonderzoek;
– Verkennend asbestonderzoek;
– Asfaltonderzoek;
– Bouwstoffenonderzoek;
– Infiltratieonderzoek;
– Geohydrologisch onderzoek en bemalingsadvies.

De veldwerkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd door onze eigen medewerkers. Hierdoor wordt een kostenbesparing behaald en is er minder hinder voor de weg
gebruikers. De aangescherpte regelgeving met betrekking tot de verdachtheid op het voorkomen van asbest in “puin in de bodem” vraagt extra aandacht en maatwerk van ons projectpersoneel. De korte lijntjes tussen onze medewerkers, ruime ervaring en praktische insteek helpen hierbij. De verschillende onderzoeksfacetten kunnen gecombineerd gerapporteerd worden, waardoor één overzichtelijke rapportage een goede basis biedt voor het opstellen van een werkbestek of hulpmiddel bij een inschrijving.

Doordat de projectleiders van de verschillende disciplines vooraf een projectteam vormen, vindt onderlinge afstemming continu plaats. Geofoxx onderscheidt zich door opgaven integraal te beschouwen, met het beoogde resultaat “Ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken”.

Meer informatie? Neem contact op met Wiebe Wijnja of Rob Rekveldt.

Lood in de bodem

Volgens RIVM kan lood in de bodem een risico zijn voor de gezondheid. De laatste jaren zijn veel bodemverontreinigingen opgeruimd, maar in sommige wijken van steden en oude  dorpskernen is de aanwezigheid van lood in de bodem nog steeds een punt van aandacht.

Het is belangrijk dat, op plaatsen waar kinderen in contact kunnen komen met bodemlood, gemeenten en bewoners maatregelen nemen om de blootstelling tot een zo laag mogelijk niveau terug te brengen.

Dit omdat recentelijk is gebleken dat lood ook bij een lage blootstelling al effect heeft op de ontwikkeling van de hersenen.
In wijken waar de bodem verontreinigd is met lood kunnen kinderen lood binnen krijgen als zij gronddeeltjes inslikken tijdens het spelen in de tuin of op kinderspeelplaatsen. Door de verontreinigde plekken opnieuw in te richten (bijvoorbeeld aanleggen gras of schone bodemlaag) worden de contactmogelijkheden drastisch verkleind.

Voor gemeenten is het belangrijk inzicht te hebben in het voorkomen van lood binnen hun beheergebied. Geofoxx kan snel en doelmatig met behulp van specialistische apparatuur (XRF) het loodgehalte op locatie bepalen. Dit scheelt veel tijd en kosten daar er geen monsters genomen hoeven te worden en geen analyse in een laboratorium hoeft plaatst te vinden. Op deze manier kunnen snel de meest gevoelige locaties in beeld worden gebracht zoals Geofoxx heeft gedaan voor de gemeente Arnhem. Omroep Gelderland heeft hier bijgaand nieuwsitem over gemaakt.

 

Portfolio Items