Berichten

DKG – ‘Denken met Klimaat en Groen’

DKG is met 12 hectare een groot bedrijf op Lage Meren-Meilust te Bergen op Zoom. Vanuit haar visie ‘Van Inzicht naar Doelstelling’ zijn ambities op het vlak van MVO en CO2-reductie geformuleerd. Vanuit diezelfde behoefte aan inzicht is een Ecologisch Beheerplan opgesteld: ‘DKG – Denken met Klimaat en Groen’. Hierin zijn concrete kansen (en bedreigingen!) voor extra biodiversiteit beschreven op basis van een locatiebezoek en lokale en regionale gegevens. Eén van die maatregelen betreft de aanleg van (inbraakwerende) hagen, waarbij de erfgrens met de gemeente Bergen op Zoom mogelijkheden biedt. De relatie met klimaatadaptatie is eveneens gelegd en DKG wil vanuit planmatig onderhoud haar ambities verder gaan onderzoeken.

Voor meer informatie over ‘Bedrijven en Biodiversiteit’ kunt u contact opnemen met Luuk de Vetten of Johan van de Wiel.

Technasiumnetwerk – Automotive Campus in Helmond

Op vrijdag 2 februari vond de Technasium Netwerkbijeenkomst 2018 plaats op de Automotive Campus in Helmond. 6 scholen van het Technasiumnetwerk Brabant-Oost bezochten deze bijeenkomst, waarbij netwerken en kennismaken met de bètawereld centraal staat.

Tientallen bedrijven hadden hun vraagstuk(ken) voor deze leerlingen van het Technasium klaarliggen om te kijken of daar een match te maken is. Geofoxx daagde de leerlingen uit met een casus over klimaatsverandering. Het betreft onderzoek en ontwerp (het vak O&O als vast onderdeel van het Technasium) van wateroverlast en hittestress bij de ontwikkeling en herinrichting van tientallen restaurantlocaties voor een grote keten. Het was een drukbezochte middag waarbij Geofoxx veel groepen leerlingen gesproken heeft die interesse hebben in onze casus. Kortom, we hopen op een leuke samenwerking gedurende de komende periode!

 

Aardwetenschappelijke Loopbaandag

Op 17 februari werd voor de tiende keer de Aardwetenschappelijke Loopbaandag georganiseerd. In een workshop daagde Geofoxx de studenten uit met elkaar in gesprek te gaan over klimaatverandering. In de vorm van een World Café werd dit actuele maatschappelijke vraagstuk steeds concreter gemaakt. Welke oplossingen zijn er? Wat heb je nodig om snel impact te kunnen maken? En welke actoren zou je bij de oplossing willen betrekken?

Aansluitend op de werkwijze van Geofoxx werd vanuit een brede blik naar klimaatverandering gekeken. In het World Café wisselden de studenten per ronde van tafel en deelden daarbij wat besproken was. Door daarop voort te bouwen ontstond een netwerk van ideeën. Er werden adaptieve technische oplossingen bedacht, maar ook uitgangspunten die bij nieuwe ontwikkelingen of herstructurering gehanteerd zouden kunnen worden. Er was aandacht voor wateroverlast en hittestress in het stedelijk gebied, maar ook voor de invloed van temperatuurstijging op het platteland.

Kortom, een leuke creatieve sessie.

 

Met Geofoxx werken aan een klimaatbestendig Twente

Op 24 november heeft Geofoxx in samenwerking met waterschap Vechtstromen voor gemeenten uit de regio Twente een bijeenkomst over klimaatadaptatie georganiseerd.

In de afgelopen jaren hebben verschillende gemeenten in de regio te kampen gehad met overlast en schade als gevolg van extreme hoosbuien. Een aantal gemeenten pakte de grootste knelpunten aan. Preventief werden regenwaterriolen aangelegd en werd extra waterberging gecreëerd. Binnen de regio is kennis over de aanpak van klimaatvraagstukken aanwezig, maar op gemeentelijk niveau ontbreekt de ervaring met het integraal aanpakken ervan en de samenwerking met bewoners, woningcorporaties en het bedrijfsleven.

In een World Café-setting zijn we met elkaar aan de slag gegaan. Recente voorbeelden en successen van klimaatadaptief handelen werden gedeeld, maar ook werd gebrainstormd over wat er de komende jaren nodig en mogelijk is. In drie ronden werden kennis, ideeën en ervaringen gedeeld en werd klimaatadaptatie steeds concreter gemaakt. Effecten en oplossingen overstijgen vaak het gemeentelijk schaalniveau, samenwerking binnen de regio is dan ook van groot belang.

De komende periode staat in het teken van het uitwerken van het uitdenken van de kaders voor een vervolgaanpak en –bijeenkomst. Op kleinere schaal worden enkele pilots uitgedacht en vormgegeven.

Klimaatadaptatie is waardecreatie. Benieuwd hoe een klimaatbestendige straat er uit kan zien? Kijk eens naar onderstaand filmpje!

Welkom in het nieuwe klimaat

Welkom in het nieuwe klimaat’, kopte de NOS naar aanleiding van de hevige neerslag in Noord-Brabant en Limburg. Niet eerder viel er in deze provincies in juni zoveel regen als in 2016. Straten stonden blank en kelders en gebouwen kwamen onder water te staan, maar ook in het buitengebied was de schade groot. Gewassen en kassen raakten beschadigd door grote hagelstenen.

nieuw klimaat

Om erger te voorkomen moeten steden en dorpen met het oog op huidige en toekomstige klimaateffecten worden ingericht. Geofoxx denkt met gemeenten mee en geeft door het combineren van de verwachte klimaateffecten en kwetsbare groepen, objecten en netwerken een doorkijk naar de meest relevante opgaven. Een beslismodel gericht op het komen tot een klimaatbestendige gemeente helpt bij het uitwerken van een lange termijnvisie en het integreren van klimaatadaptatie bij bestaande maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.

Bovendien worden in klimaatsessies partijen samengebracht zodat deze kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Zo gingen we in de regio Gouda met een aantal gemeenten en het hoogheemraadschap aan de slag rondom het thema ‘Prioriteren bij bodemdaling & klimaatadaptatie’. Gemeenten willen op korte termijn gesteld staan bij de extremen van het klimaat om zo de overlast en zeker de schade te beperken. Naast deze meer praktische inslag willen gemeenten ook beleidsmatig voor langere termijn inzicht verkrijgen in de kwetsbare plekken voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte om deze klimaatbestendig in te richten en bij ruimtelijke ingrepen daar nu al rekening mee te kunnen houden.

 

nieuw klimaat vervolg

Alle kinderboerderijen klimaatbestendig

Water en bodem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en spelen een centrale rol bij vraagstukken rond bodemdaling en klimaatadaptatie. Het zichtbaar maken van deze rol is dan ook belangrijk om uiteindelijk zowel klein- als grootschalige maatregelen te kunnen nemen. Kinderboerderij De Goudse Hofsteden wil verschillende van deze ‘ondergrondse’ processen, effecten en maatregelen zichtbaar maken voor het publiek. Hiertoe is recent de praktische handreiking ‘Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust’ gepresenteerd.

Daarnaast hebben diverse partijen, waaronder Geofoxx, de intentieverklaring ondertekend om vervolg te willen geven aan deze eerste stap om bezoekers te betrekken bij de water- en bodemopgaven waar de samenleving voor staat.

De Business Model Challenge

Innovatie in de praktijk!
Geofoxx weet zich al jaren te onderscheiden door mee te denken met onze klanten. Door kennis en inzichten uit te wisselen met onze partners en klanten blijven wij samen innoveren. Hoe geven wij vorm aan nieuwe inzichten? Op welke manier realiseren en stimuleren wij innovatie?

Een mooi voorbeeld van innovatie bij Geofoxx is het nieuwe traineeprogramma. In drie maanden tijd hebben vijf trainees hun uitdagende ideeën uitgewerkt aan de hand van de Business Model Challenge, bij de Impact Hub in Amsterdam. Hier hebben zij geleerd hun ingevingen te structureren, aannames te valideren en zowel klanten als collega’s te inspireren. Door klant en collega’s van verschillende disciplines vroegtijdig, doorlopend en actief te betrekken, werden de best mogelijke (waarde)proposities ontwikkeld . Door op deze wijze business cases te testen en aan te scherpen , worden ideeën realiteit.

Benieuwd naar de uitdagende ideeën van Geofoxx? Of heeft u zelf ideeën en concepten die u samen wilt uitwerken? Kijk dan bij onze expertisen (onder meer via onderstaande links) of neem contact op ons op.

Portfolio Items