Berichten

DKG – ‘Denken met Klimaat en Groen’

DKG is met 12 hectare een groot bedrijf op Lage Meren-Meilust te Bergen op Zoom. Vanuit haar visie ‘Van Inzicht naar Doelstelling’ zijn ambities op het vlak van MVO en CO2-reductie geformuleerd. Vanuit diezelfde behoefte aan inzicht is een Ecologisch Beheerplan opgesteld: ‘DKG – Denken met Klimaat en Groen’. Hierin zijn concrete kansen (en bedreigingen!) voor extra biodiversiteit beschreven op basis van een locatiebezoek en lokale en regionale gegevens. Eén van die maatregelen betreft de aanleg van (inbraakwerende) hagen, waarbij de erfgrens met de gemeente Bergen op Zoom mogelijkheden biedt. De relatie met klimaatadaptatie is eveneens gelegd en DKG wil vanuit planmatig onderhoud haar ambities verder gaan onderzoeken.

Voor meer informatie over ‘Bedrijven en Biodiversiteit’ kunt u contact opnemen met Luuk de Vetten of Johan van de Wiel.

Nominatie Hitte en hoos contest

Met ‘Beleef Bloemrijk Loven’ is Geofoxx een van de vijf genomineerden in de Hitte en hoos contest! Op 6 juli pitchen we ons plan voorafgaand aan de prijsuitreiking.

Wateroverlast, hittestress en watertekort zorgen steeds vaker voor problemen. Aanleiding voor waterschappen Brabantse Delta en De Dommel en Vitaal Leisure Landschap om burgers, ondernemers, studenten en organisaties op te roepen met ideeën te komen en de beste ideeën te belonen. Behalve dat het idee klimaatproblemen moet tegengaan, moet het bijdragen aan de sector vrije tijd en toerisme in de regio.

Met ‘Beleef Bloemrijk Loven’ heeft Geofoxx in aansluiting op Bloemrijk Loven (bloemrijke bermen) voorgesteld een gemarkeerde route aan te leggen die gebruikt kan worden door bewoners en bedrijven. De route nodigt uit tot beweging, ontmoeting en het ervaren van groen. Tilburg wordt omringd door natuurgebieden. Met het verbeteren van de groenstructuur wordt dit ‘grijze’ deel van de stad doorbroken en is er meer ruimte om groen te beleven in de stad. Een deel van het prijzengeld wordt, onder andere in de vorm van een informatiebord, insectenhotel en nestkasten, teruggegeven aan het gebied.

Op bedrijventerreinen is veel winst te behalen. Het is er warm en er is wateroverlast bij piekbuien. Tegelijkertijd is er weinig groen. Dit idee speelt hier op in en heeft een positieve impact op de werk- en leefomgeving van mensen. Het trekt bovendien veel aandacht, waardoor de waarde van groen breed zichtbaar wordt.

Neem voor meer informatie contact op met Luuk de Vetten.

Met Geofoxx werken aan een klimaatbestendig Twente

Op 24 november heeft Geofoxx in samenwerking met waterschap Vechtstromen voor gemeenten uit de regio Twente een bijeenkomst over klimaatadaptatie georganiseerd.

In de afgelopen jaren hebben verschillende gemeenten in de regio te kampen gehad met overlast en schade als gevolg van extreme hoosbuien. Een aantal gemeenten pakte de grootste knelpunten aan. Preventief werden regenwaterriolen aangelegd en werd extra waterberging gecreëerd. Binnen de regio is kennis over de aanpak van klimaatvraagstukken aanwezig, maar op gemeentelijk niveau ontbreekt de ervaring met het integraal aanpakken ervan en de samenwerking met bewoners, woningcorporaties en het bedrijfsleven.

In een World Café-setting zijn we met elkaar aan de slag gegaan. Recente voorbeelden en successen van klimaatadaptief handelen werden gedeeld, maar ook werd gebrainstormd over wat er de komende jaren nodig en mogelijk is. In drie ronden werden kennis, ideeën en ervaringen gedeeld en werd klimaatadaptatie steeds concreter gemaakt. Effecten en oplossingen overstijgen vaak het gemeentelijk schaalniveau, samenwerking binnen de regio is dan ook van groot belang.

De komende periode staat in het teken van het uitwerken van het uitdenken van de kaders voor een vervolgaanpak en –bijeenkomst. Op kleinere schaal worden enkele pilots uitgedacht en vormgegeven.

Klimaatadaptatie is waardecreatie. Benieuwd hoe een klimaatbestendige straat er uit kan zien? Kijk eens naar onderstaand filmpje!

Welkom in het nieuwe klimaat

Welkom in het nieuwe klimaat’, kopte de NOS naar aanleiding van de hevige neerslag in Noord-Brabant en Limburg. Niet eerder viel er in deze provincies in juni zoveel regen als in 2016. Straten stonden blank en kelders en gebouwen kwamen onder water te staan, maar ook in het buitengebied was de schade groot. Gewassen en kassen raakten beschadigd door grote hagelstenen.

nieuw klimaat

Om erger te voorkomen moeten steden en dorpen met het oog op huidige en toekomstige klimaateffecten worden ingericht. Geofoxx denkt met gemeenten mee en geeft door het combineren van de verwachte klimaateffecten en kwetsbare groepen, objecten en netwerken een doorkijk naar de meest relevante opgaven. Een beslismodel gericht op het komen tot een klimaatbestendige gemeente helpt bij het uitwerken van een lange termijnvisie en het integreren van klimaatadaptatie bij bestaande maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.

Bovendien worden in klimaatsessies partijen samengebracht zodat deze kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Zo gingen we in de regio Gouda met een aantal gemeenten en het hoogheemraadschap aan de slag rondom het thema ‘Prioriteren bij bodemdaling & klimaatadaptatie’. Gemeenten willen op korte termijn gesteld staan bij de extremen van het klimaat om zo de overlast en zeker de schade te beperken. Naast deze meer praktische inslag willen gemeenten ook beleidsmatig voor langere termijn inzicht verkrijgen in de kwetsbare plekken voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte om deze klimaatbestendig in te richten en bij ruimtelijke ingrepen daar nu al rekening mee te kunnen houden.

 

nieuw klimaat vervolg

De Business Model Challenge

Innovatie in de praktijk!
Geofoxx weet zich al jaren te onderscheiden door mee te denken met onze klanten. Door kennis en inzichten uit te wisselen met onze partners en klanten blijven wij samen innoveren. Hoe geven wij vorm aan nieuwe inzichten? Op welke manier realiseren en stimuleren wij innovatie?

Een mooi voorbeeld van innovatie bij Geofoxx is het nieuwe traineeprogramma. In drie maanden tijd hebben vijf trainees hun uitdagende ideeën uitgewerkt aan de hand van de Business Model Challenge, bij de Impact Hub in Amsterdam. Hier hebben zij geleerd hun ingevingen te structureren, aannames te valideren en zowel klanten als collega’s te inspireren. Door klant en collega’s van verschillende disciplines vroegtijdig, doorlopend en actief te betrekken, werden de best mogelijke (waarde)proposities ontwikkeld . Door op deze wijze business cases te testen en aan te scherpen , worden ideeën realiteit.

Benieuwd naar de uitdagende ideeën van Geofoxx? Of heeft u zelf ideeën en concepten die u samen wilt uitwerken? Kijk dan bij onze expertisen (onder meer via onderstaande links) of neem contact op ons op.