Berichten

Infiltratieonderzoek

Met een infiltratieonderzoek kan zowel de horizontale áls verticale waterdoorlatendheid van de bodem bepaald worden. Betrouwbare gegevens over de lokale doorlatendheid van de bodem zijn cruciaal bij waterhuishoudkundige afwegingen. Tevens fungeren deze gegevens als basis voor verdere (model)berekeningen en advisering.

De horizontale doorlatendheid wordt veelal bepaald door gebruik te maken van peilbuizen, waarin een pompproef wordt verricht. Een milieukundige peilbuis volstaat meestal niet, omdat voor het bepalen van de doorlatendheid de peilbuizen in de ‘meest doorlatende bodemlaag’ dienen de staan. De pompproef in een peilbuis of infiltratieproef in een boorgatgeven een goed beeld van de horizontale doorlatendheid.

Verticale doorlatendheidsmetingen zijn veel minder bekend. Voor specifieke situaties is juist die doorlatendheid van belang, zoals bij het ontwerp van Wadi’s of waterdoorlaatbare verharding. Onderzoek volgens het principe van de ‘dubbele ring infiltrometer’ – zie hieronder – is daar een mooi voorbeeld van. Hierbij wordt middels het meten van de absolute (water-)verlaging in de infiltratiering, de verticale doorlatendheid (k-waarde) berekend.

infiltratieonderzoeken

Voor vragen over deze of andere praktische geohydrologische onderzoeken kunt u contact opnemen met Rob Rekveldt (06-51711675) of Dave Smulders (06-22528859).

Gecombineerde / infrastructurele onderzoeken

De afgelopen maanden heeft Geofoxx voor diverse gemeenten en civieltechnische ingenieursbureaus gecombineerde onderzoeken uitgevoerd, meestal ter voorbereiding op een riool- of wegreconstructie. De onderzoeken zijn bedoeld om eventuele consequenties op de werkzaamheden zo goed en volledig mogelijk in beeld te brengen. Deze onderzoeken bestaan uit een combinatie van:

– Milieukundig bodemonderzoek;
– Civieltechnisch hergebruiksonderzoek;
– Verkennend asbestonderzoek;
– Asfaltonderzoek;
– Bouwstoffenonderzoek;
– Infiltratieonderzoek;
– Geohydrologisch onderzoek en bemalingsadvies.

De veldwerkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd door onze eigen medewerkers. Hierdoor wordt een kostenbesparing behaald en is er minder hinder voor de weg
gebruikers. De aangescherpte regelgeving met betrekking tot de verdachtheid op het voorkomen van asbest in “puin in de bodem” vraagt extra aandacht en maatwerk van ons projectpersoneel. De korte lijntjes tussen onze medewerkers, ruime ervaring en praktische insteek helpen hierbij. De verschillende onderzoeksfacetten kunnen gecombineerd gerapporteerd worden, waardoor één overzichtelijke rapportage een goede basis biedt voor het opstellen van een werkbestek of hulpmiddel bij een inschrijving.

Doordat de projectleiders van de verschillende disciplines vooraf een projectteam vormen, vindt onderlinge afstemming continu plaats. Geofoxx onderscheidt zich door opgaven integraal te beschouwen, met het beoogde resultaat “Ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken”.

Meer informatie? Neem contact op met Wiebe Wijnja of Rob Rekveldt.