Erosie asbestdaken

In het voorjaar van 2015 publiceerde TROUW op haar voorpagina de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door Geofoxx in samenwerking met Eelerwoude met betrekking tot erosie van asbestdaken.

Medewerkers van Geofoxx hebben als eerste in Nederland gericht onderzoek verricht naar de milieugevolgen van eroderende asbestdaken. Hiertoe is  een ketenanalyse uitgevoerd en is de bodembelasting door asbestvezels van inspoelzones onderzocht.

In het rapport worden zowel de milieutechnische, gezondheidskundige als de juridische en financiële gevolgen weergegeven. Het gehele onderzoek is hier te downloaden of via de website van de provincie Overijssel.

Op verzoek van het Interprovinciaal overleg (IPO) zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nader beleid formuleren voor deze inspoelzones. Zodra dit gerealiseerd is zullen wij hierover nader berichten.

grondradar

Radarteam Geofoxx betrokken bij archeologisch onderzoek terrein Hunenborg

Archeologen zijn op het terrein van de zogenoemde Hunenborg bij Rossum bezig met onderzoek. Met behulp van de grondradarexpertise van Geofoxx brengen ze de bodem van het gebied in kaart. Het kan leiden tot nieuwe ontdekkingen rondom de mysterieuze burcht, die er zo’n duizend jaar geleden werd gebouwd.

Honderd jaar geleden werd er ook al eens onderzoek gedaan door een archeoloog. Maar toen stond archeologie nog in de kinderschoenen. Door het graven van sleuven werd toen duidelijk dat er een houten palissade moet hebben gestaan en een stenen gebouw. De karakteristieke vorm van het vestingwerk is goed te herkennen in het landschap. Er ligt rondom een open gebied een wal. Daaromheen ligt dan weer een slotgracht. “Het is mogelijk het oudste vestingwerk van Nederland dat we hebben gevonden”, zegt archeologe Spiekhout. “Het is heel spannend wat we allemaal boven water kunnen krijgen.”

Bekijk het item op RTV Oost

Convenant uitwerking amendement cofinanciering opruiming drugsdumpingen

Op 3 december 2015 heeft de provincie Noord-Brabant (brabant.nl) het symposium ‘samen tegen dumpen’ georganiseerd. Omdat Geofoxx betrokken is bij de aanpak van bodemverontreinigingen met gedumpt drugsafval, is het symposium door medewerkers van Geofoxx bezocht.

In het buitengebied, maar ook in dorpen en steden, wordt steeds vaker ‘drugsafval’ gedumpt. Het betreft het afval dat overblijft na het produceren van synthetische drugs. Dit afval bevat chemische stoffen die verpakt zijn in bijvoorbeeld jerrycans of plastic containers. Vaak blijven de gedumpte verpakkingen schadevrij, maar soms vallen verpakkingen om of ontstaan lekkages. Hierbij kunnen de chemicaliën in de bodem terecht komen waardoor onder andere risicovolle situaties kunnen ontstaan voor burgers maar ook voor saneerders. De verwijdering van het drugsafval en de sanering van de bodem wordt namelijk vaak uitgevoerd in opdracht van de terreineigenaar of de betreffende gemeente. Zij zijn niet altijd voldoende op de hoogte van de met de specifieke dumping (en chemicaliën) gepaard gaande gezondheids- en veiligheidsrisico’s.

Om de gedupeerde terreineigenaren en gemeenten tegemoet te komen is tijdens de bijeenkomst van 3 december 2015 het Convenant uitwerking amendement cofinanciering opruiming drugsdumpingen ondertekend. Dit convenant maakt het mogelijk een subsidie aan te vragen voor een deel van gemaakte kosten in verband met de verwijdering van het drugsafval. Geofoxx weet hoe deze subsidie aangevraagd en verkregen kan worden. Daarnaast verzorgt en begeleidt Geofoxx het saneren van de bodem in geval van calamiteiten en verontreiniging als gevolg van gedumpt drugsafval.