slide4
slide3
slide2
slide6
slide5

Bodem

Bodem is het fundament van ons bestaan. Alles begint bij de bodem. We staan, leven, werken en recreëren erop. Het vormt de bron van onze voedsel- en drinkwatervoorziening en voorziet ons van (groene) grondstoffen voor bouw, biobrandstoffen en medicijnen. Als essentieel onderdeel van het ecosysteem heeft de bodem tevens een belangrijke regulerende functie zoals opslag van CO2 en waterbuffering. De bodem vormt een essentieel habitat voor planten en dieren om te kunnen overleven en is drager van miljoenen sporen, zaden en genetisch materiaal.

De bodem staat niet op zichzelf. Er is een continue verbinding met de omgeving en alles wat leeft. Een bodemvraagstuk staat dus ook nooit op zichzelf en dient daarom in zijn context te worden bekeken. De vele raakvlakken vanuit bodem met water, ecologie, energie, gezondheid & veiligheid en regelgeving zijn dan ook evident.

Door de sterke interactie van de bodem en haar omgeving zijn bodemvraagstukken aan een sterke dynamiek onderhevig. De maatschappelijke en marktbelangen die te maken hebben met bodem veranderen in een rap tempo. Voor elk vraagstuk betekent dit dat de juiste (maatschappelijke) context voorop moet staan. Voor en met u maken wij deze context inzichtelijk. Daarbij adviseren wij u over de mogelijkheden voor uw (ontwikkelings) wensen en ambities. Want een standaardvraag en een standaard oplossing bestaan in onze optiek niet. Wij spelen hierbij in op de mogelijke onderliggende (milieu)knelpunten en -kansen.

We beseffen het vaak nog niet maar het grootste kapitaal van de mens ligt onder onze voeten. Vanuit de drie werkdomeinen die wij onderscheiden gaan we graag met u de uitdaging aan om deze waarde naar boven te halen.

Bedreigende stoffen en organismen
Voor expertisegebied Bodem is een van de herkenbare behoeften het “Voorkomen, ontdoen en beheersen van voor de mens bedreigend organisme en (chemische) stoffen”. Bij bodemverontreiniging denkt men traditioneel vaak aan (chemische) stoffen in de grond en het grondwater. Wij hebben hierin als adviesbureau ook onze ‘roots’, waarbij wij waarde hechten aan een integrale kijk, ons […] Lees meer →
Toepassing van (delf)stoffen: (her)gebruik en verbruik
In het streven naar vooruitgang, ondernemen en produceren, gaan praktisch nut en duurzame benutting tegenwoordig vaak hand in hand. Zo is een van de behoeften waar onze bodemadviseurs en onderzoekers zich op richten, de ‘Effectieve en natuurlijke toepassing van (delf)stoffen in relatie tot (her)gebruik en verbruik’. De dynamische wereld van grondstromen (met vragen als: waar […] Lees meer →
Reservoir voor en geleider van water
Bodem, water en lucht zijn in continue dynamische interactie. De relatie tussen bodem en water wordt in de praktijk vaak gezien en benoemd, waarbij men spreekt over het bodem-water systeem. Voor expertisegebied Bodem is het begrijpen van en handelen naar dit integrale systeem een belangrijk thema. Ons uitgangspunt is dat de bodem moet kunnen blijven […] Lees meer →
Voedselproductie
Het consumentenbewustzijn groeit, evenals de invloed die consumenten uitoefenen op productieketens. Veel aandacht gaat hierbij uit naar energiebron- en grondstofkeuze, naar efficiency en verspilling, en naar de (preventie van) risico’s. Producenten worden aangemoedigd om te streven naar een minimale belasting van (of liever, maximale positieve contributie aan) mens, dier en milieu. Verspillers van energie of […] Lees meer →
Gebruik en inrichting van de ruimte
Nederlanders zijn meester in het organiseren van de ruimte, voornamelijk bovengronds. Dat we in het algemeen bij ruimte spreken over ‘bovengronds’ en ‘ondergronds’, laat de centrale rol van bodem in het geheel al zien. ‘Vaste, veilige en duurzame inrichting en medegebruik voor (ondergrondse) infrastructuur/ opslag, verharding en gebouwen’ is hierbij een voorname maatschappelijke behoefte. Lees meer →
Biotoopbehoud en –ontwikkeling
De bodem is een primaire bron van leven. We delen de bodem waarop we wonen en werken met talloze andere organismen, van minuscule micro-organismen tot grotere soorten flora en fauna. Elk van deze organismen draagt bij aan de biotoop waar het onderdeel van is en stelt hier ook eisen aan. Biotopen zijn bovengronds vaak heel […] Lees meer →